Sökning: "physical activity and academic achievements"

Hittade 1 avhandling innehållade orden physical activity and academic achievements.

  1. 1. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

    Författare :Ingegerd Ericsson; Malmö högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; physical education; motor training; motor skill observations; cognition; attention; Physical training; Cognition; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning;

    Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER