Sökning: "Ingegerd Ericsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingegerd Ericsson.

  1. 1. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

    Författare :Ingegerd Ericsson; Utbildningsvetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a period of three years. Another aim is to develop a test, MUGI observationsschema, which could be useful in charting motor skills of school pupils. LÄS MER