Sökning: "mätning av hörstyrka"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mätning av hörstyrka.

  1. 1. Evaluation of Live Loudness Meters

    Författare :Jon Allan; Jan Berg; Scott Norcross; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; loudness; loudness metering; live loudness meter; loudness meter; audio level alignment; R 128; hörstyrka; mätning av hörstyrka; loudnessmätare; hörstyrkemätare; nivåjustering; R 128; upplevd ljudnivå; Audio Technology; Ljudteknik;

    Sammanfattning : Discrepancies in loudness (i.e. sensation of audio intensity) has been of great concern within the broadcast community. For television broadcast, disparities in audio levels have been rated the number one cause to annoyance by the audience. LÄS MER