Sökning: "faktoranalys av ordinala variabler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden faktoranalys av ordinala variabler.

  1. 1. Faktoranalys av ordinala variabler

    Författare :Anna Gunsjö; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; Statistik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER