Sökning: "cost system complexity sophistication"

Hittade 1 avhandling innehållade orden cost system complexity sophistication.

  1. 1. Activity-Based Costing : avbildning, integration & nytta

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Henrik Nehler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-Based Costing; Activity-Based Management; activities; cost pools; cost drivers; product costing; cost accounting; management accounting; management control systems; cost system complexity sophistication; degree of integration; information value; Activity-Based Costing; ekonomistyrning; kostnader; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : This doctoral dissertation provides an extensive analysis of Activity-Based Costing, one of the most discussed management accounting models during the 90's. The aim of the study is to analyse the prerequisites for the design, integration and use of Activity-Based Costing systems. LÄS MER