Sökning: "classical mechanics"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade orden classical mechanics.

 1. 1. Elastic Properties of Nanowires - an Atomistic Evaluation

  Författare :Pär Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stora framsteg har gjort det möjligt att, med dagens teknik, inte bara visualisera enskilda atomer, utan även utföra olika typer av operationer och manipulationer på atomskalan med stor precision rent experimentellt. Detta har möjliggjort tillverkning av komplexa nanostrukturer genom montering av komponenter av nanostorlek till större sammansatta system, vilket i sin tur har gett upphov till en rad nya banbrytande praktiska tillämpningar inom vitt skilda områden och discipliner. LÄS MER

 2. 2. Vibrations and Dynamic Isotropy in Hexapods - Analytical Studies

  Författare :Behrouz Afzali Far; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The present work was initiated based on an industrial demand for designing a high-bandwidth hexapod of an advanced large optical telescope. In this dissertation, we have generalized this industrial problem to fully-parametric models of the hexapod vibrations as well as analytical studies on dynamic isotropy in parallel robots, which can be directly used in any hexapod application. LÄS MER

 3. 3. Arterial mechanics : noninvasive identification of constitutive parameters and residual stress

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jonas Stålhand; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis concerns the mechanical modelling of arteries, and particularly a method to identify parameters describing the mechanical properties using only clinically obtainable in vivo measurements. The artery is modelled as a fibre reinforced, incompressible, thick-walled cylinder subjected to large deformations and a residual stress field. LÄS MER

 4. 4. Phase Transitions in Large Oscillator Lattices

  Detta är en avhandling från Norbergsgatan 5A, 223 54 Lund

  Författare :Per Östborn; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; phase transition; limit cycle oscillator; frequency entrainment; synchronization; sinus node; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; arrhythmia; gravitation; quantum mechanics; relativity; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; Fysicumarkivet A:2003:Östborn;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om stora nätverk av oscillatorer. En oscillator är ett system som beter sig periodiskt. Speciellt handlar avhandlingen om oscillatorer som har ett typiskt beteende. En egenskap som varje sådan oscillator har är den naturliga frekvens med vilken beteendet upprepas. LÄS MER

 5. 5. Active Control and Reduced-Order Modeling of Transition in Shear Flows

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Reza Dadfar; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SRA - E-Science SeRC ; SRA - E-vetenskap SeRC ;

  Sammanfattning : In this thesis direct numerical simulation is used to investigate the possibilityto delay the transition from laminar to turbulent in boundary layer flows.Furthermore, modal analysis is used to reveal the coherent structures in highdimensional dynamical systems arising in the flow problems. LÄS MER