Sökning: "atmosphric desity model"

Hittade 1 avhandling innehållade orden atmosphric desity model.

  1. 1. On Satellite Gravity Gradiometry

    Författare :Mehdi Eshagh; Lars Erik Sjöberg; Zdenek Martinec; KTH; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; satellite orbit; atmosphric desity model; lateral density variation; validation downward continuation; joint inversion; ring modification; Earth sciences; Geovetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER