Sökning: "Staffan Höjjer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Staffan Höjjer.

  1. 1. Mellan kunskap och handling : Socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet

    Författare :Lars Nordlander; Stefan Morén; Staffan Höjjer; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge use; Use of knowledge; Problem solving process; Investigation; Assessment; Decision making; Social work; Social worker; Social work; Socialt arbete;

    Sammanfattning : This study is about how social workers use knowledge in their investigation work. The study includes 16 social workers documentation of their knowledge use in 21 investigations in three personal social services in Västerbotten, Sweden. LÄS MER