Sökning: "Sören Keiding"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sören Keiding.

  1. 1. Ultrafast Photo-induced Reaction Dynamics of Small Molecules

    Författare :Malin Kadi; Jan Davidsson; Eva Åkesson; Sören Keiding; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; pump-probe spectroscopy; reaction dynamics; photodissociation; aryl halides; spin-orbit coupling; ab initio calculations; molecular dynamics; vibrational wavepackets; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

    Sammanfattning : The main focus of this thesis is the investigation of the dissociation dynamics of aryl halides using femtosecond pump-probe spectroscopy. In the monohalogenated aryl halides, iodo-, bromo- and chlorobenzene, the rate of dissociation following excitation at 266 nm in the gas phase increased with increasing mass of the halogen atom. LÄS MER