Sökning: "Peter Nordqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Nordqvist.

  1. 1. Sound Classification in Hearing Instruments

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Peter Nordqvist; KTH.; [2004]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sound Classification HMM Hearing Aid; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling;

    Sammanfattning : A variety of algorithms intended for the new generation of hearing aids is presented in this thesis. The main contribution of this work is the hidden Markov model (HMM) approach to classifying listening environments. This method is efficient and robust and well suited for hearing aid applications. LÄS MER