Sökning: "Asperger syndrome"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Asperger syndrome.

 1. 1. Aspergern, det är jag : En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom

  Författare :Gunvor Larsson Abbad; Ann-Christin Cederborg; Mikael Heimann; Tomas Tjus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Asperger syndrome; everyday life; diagnosis; close relationships; selfimage; normality; empowerment; Asperger syndrom; vardagsliv; diagnos; nära relationer; självbild; normalitet; empowerment; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The overall purpose of this interview-study is to increase the knowledge and understanding of persons with Asperger syndrome. For each participant has common and unique aspects been described. The ambition has been to illuminate their perspective of their situation in life and develop the understanding of their quality of life. LÄS MER

 2. 2. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 3. 3. Asperger syndrome and schizophrenia. Psychiatric and social cognitive aspects

  Författare :Tove Lugnegård; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Asperger syndrome; Autism spectrum; Schizophrenia; Autism-spectrum Quotient; Animations Task; Reading the Mind in the Eyes Test; Personality Disorder;

  Sammanfattning : Background: Asperger syndrome (AS) and schizophrenia are psychiatric disorders often implying low global social functioning and a life-long course. Both disorders are of neurodevelopmental origin and genetic factors are prominent. LÄS MER

 4. 4. To include or not to include : Teachers’ social representations of inclusion of students with Asperger syndrome

  Författare :Ann-Charlotte Linton; Christina Chaib; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Inclusion; Asperger diagnosis; mainstream teachers; social representations; Inkludering; Asperger diagnos; lärare; sociala representationer;

  Sammanfattning : Evidence on inclusive classrooms shows that successful implementation of inclusion can lead to increased social involvement, personal well-being and higher levels of academic performance compared with segregated provision. Despite these potential benefits inclusion of students with Asperger syndrome (AS) in the mainstream classroom is problematic. LÄS MER

 5. 5. Asperger syndrome: Early signs and slef-perception in adolescents and young adults

  Författare :Petra Dewrang; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; early diagnosis; parental concern; questionnaire; SAB-2; selfperception; self-understanding; self-worth;

  Sammanfattning : Asperger syndrome: Early signs and self-perception in adolescents and young adults. Petra Dewrang Department of Psychology, University of Gothenburg, 2010 ABSTRACT Dewrang, Petra (2010). Asperger syndrome: Early signs and self-perception in adolescents and young adults. Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden. LÄS MER