Sökning: "Mattias Carlsten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mattias Carlsten.

  1. 1. Molecular specificities of NK cell-mediated recognition of human tumor cells

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine at Huddinge University Hospital

    Författare :Mattias Carlsten; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Natural killer (NK) cells have been implicated in tumor immune surveillance and can reject transformed cells expressing ligands for activating NK cell receptors and low levels of HLA class I. Although NK cells are well known for their ability to kill tumor cells, relatively few studies have addressed the molecular specificity of NK cell-mediated recognition of freshly isolated human tumor cells. LÄS MER