Sökning: "Marc Stevens"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marc Stevens.

  1. 1. Multicomponent Reactions in 11C/12C Chemistry : – Targeting the Angiotensin II Subtype 2 Receptor

    Författare :Marc Stevens; Luke Odell; Mats Larhed; Gunnar Antoni; Sergio Estrada; Ola Åberg; Neil Vasdev; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbonylation; positron emission tomography; multicomponent reactions; AT2R; 3; 4-dihydroquinazolinone; sulfonyl azides; Farmaceutisk vetenskap; Pharmaceutical Science;

    Sammanfattning : Section 1 of this thesis contains an introduction to method development in organic synthesis, multicomponent reactions, sulfonyl azides, tracer development in 11C chemistry and the biological target.Section 2 describes the use of sulfonyl azides in carbonylative chemistry. Paper I covers development of a diazotransfer protocol. LÄS MER