Sökning: "Lipid depot formulation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lipid depot formulation.

  1. 1. Long acting local anaesthetics - a study in rats

    Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

    Författare :Henrik Dyhre; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; in vivo and effect kinetics; Comparison of in vitro; Neuro toxicity; Infraorbital nerve block; Sciatic nerve block; Lipid depot formulation;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lokalbedövningsmedel ger en god smärtlindring efter centrala och perifera nervblockader. I många kliniska situationer hade det dock varit önskvärt med en längre duration av nervblockaden. De olika delarbetena i denna avhandling fokuserade på detta problem. LÄS MER