Sökning: "Arne Roos"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arne Roos.

  1. 1. Optical selectivity of some metal oxides for solar energy applications

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Arne Roos; Uppsala universitet.; [1983]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER