Sökning: "Adam Carstens"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Adam Carstens.

  1. 1. Chronic inflammatory bowel diseases : studies of microbiota and its influence

    Författare :Adam Carstens; Jonas Halfvarson; Lars Engstrand; Johannes Espolin Roksund Hov; Örebro universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inflammatory bowel disease; microscopic colitis; Crohn’s disease; ulcerative colitis; microbiota; microbiome; biological treatment;

    Sammanfattning : Introduction: Inflammatory bowel diseases are becoming increasingly common. The underlying mechanisms are not entirely known but the gut microbiota seem to be involved in the pathogenesis. LÄS MER