Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå

Detta är en avhandling från Linköping : University Electronic Press

Sammanfattning: Klassrumsbedömning i matematik på gymnasienivå är en licentiatstudie med en intention att närma sig, fånga upp samt förstå och tolka lärares ageranden, tankar, upplevelser och reflektioner inom och om bedömningen i matematik i gymnasiet. En annan avsikt är delvis att fylla i luckan mellan det målrelaterade kursbedömningssystemet och det praktiska fältet med en kvalitativ forskningsstudie om lärarerfarenheter från gymnasiets matematikkurser.Studien kan inte på något sätt betraktas som uttömmande. Den är selektiv till sin natur. Det finns många andra faktorer som också påverkar de deltagande lärarnas handlingar, funderingar och beslut inom bedömningsfältet av vilka endast ett fåtal berörs av studien. Det finns även så många matematiklärare utanför studien. Lägg likaså till mer eller mindre involverade och intresserade organisationer och institutioner.Intervjuer och fokusgruppsamtal med ett antal matematiklärare från diverse gymnasieskolor har spelats in och detaljerat analyserats genom transkriberingar. Den metodanalytiska och den teoretiska ansatsen från grundad teori har succesivt lett till urskiljandet av åtta typer av bedömningsstrategier: den intuitiva, den inväntande, den kontinuerliga, den likvärdiga, den målinriktade, den provinriktade, den undervisningskopplade samt självbedömningsstrategin och till en teori om hur lärare beskriver och reflekterar om bedömning i matematik på gymnasiet. Strategierna uppvisar en rikedom i lärarnas resonemang om bedömning. Teorin har avslutningsvis fört studien till ett antal begrepp och tillhörande kategoriseringar som har underättat förstaelsen av lärarnas handlingar och resonemang inom matematikbedömningen på gymnasiet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)