Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling : metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

Sammanfattning: Dagens sätt att bedriva affärer sker allt mer i form av partnerskap. Kunder, leverantörer och partners fördelar aktiviteter och resurser mellan varandra i inter-organisatoriska (IO) affärsprocesser för att skapa vinna-vinna situationer och gemensamma konkurrensfördelar. Denna samverkan innebär bl a att koordinera aktiviteter, resurser och datautbyte mellan parter då affärsrelationer är beroende av att information, material och betalningar flödar på ett strukturerat sätt mellan parter. Informationsutbyte krävs för att tillgodose kunskapsbehov och stöd för personers handlingar. Att utforma inter-organisatoriska informationssystem (IOIS) innebär att utforma IS/IT-stöd för parter internt och i samverkan och möjliggöra nya sätt att bedriva affärer. Syftet med mina studier är att klargöra vad inter-organisatorisk verksamhetsutveckling (IOVU) kan innebära för att utveckla partnerskap och IOIS. Studier har bedrivits i form av gemensam kunskapsutvecking med konsultföretaget Frontec, litteraturstudier, metodanalyser och metodprövande aktionsforskning under en IO förändringsanalys som PartnerTech AB gemensamt bedrivit med en kund. En väsentlig del av arbetet har inneburit vidareutveckling och anpassning av metoder för IOVU. Metodutveckling har i första hand baserats på SIMMetoden och Frontec:s arbetsmetodik. Uppföljningsintervjuer har utförts med projektdeltagare för att lära av deras erfarenheter från metodtillämpning och projektets effekter på samverkan. Avhandlingen har resulterat i begreppsutveckling inom området, erfarenheter av metoder i användning och metodrekommendationer för att stödja IOVU. Synsätt och metodrekommendationer visar hur IOVU kan stödjas i form av projektstrategi, metodkomponenter och arbets-former för att utveckla partnerskap och IOIS. Denna licentiatavhandling är baserad på arbete inom forskningsprojektet VINST som bedrivitsmed ekonomiskt stöd från forskningsprogrammet "Samarbete och Teknik", NUTEK och Rådet för Arbetslivsforskning. Övrig finansiering med hjälp av Högskolan i Borås, Högskolan i Karlstad, Frontec och PartnerTech AB

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.