Development of Feedback Microwave Thermotherapy in Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia

Detta är en avhandling från Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Abstract: Denna avhandling utvärderar CoreTherm systemet och dess metod för mikrovågsbehandling (TUMT), ProstaLund Feedback Treatment (PLFT), vid symtomgivande ålderförstorad prostata (BPH). Avhandlingen belyser biofysik, verkningsmekanismer, behandlingsindikationer, tilläggsmetoder, effektivitet och säkerhet vid PLFT. Två biofysiska ekvationer kan appliceras i en beräknings-modell. Systemets mjukvara kan med hjälp av dessa fortlöpande beräkna ett ?blodflödesindex? och den uppnådda vävnadsskadan under pågående behandling. Noggrannheten i dessa beräkningar undersöks genom jämförelse med gadolinium-förstärkt magnetröntgen och histologisk undersökning av prostatapreparat. PLFT systemets beräkning av den ackumulerade vävnadsdöden under behandling bedöms vara ett värdefullt hjälpmedel att avpassa rätt mängd värmeenergi till varje patient. Vid jämförelse med operationsbehandling med Transuretral Resektion av Prostata (TURP) i en multicenterstudie är behandlingseffekten likvärdig efter 1 och 5 år, utan några statistiskt signifikanta skillnader. Allvarliga komplikationer var vanligare efter TURP. Behandlingseffekten vid utvidgade behandlingsindikationer för PLFT, till att omfatta även patienter i kronisk urinretention och patienter med mycket kraftig förstoring (>100g), studerades. En retrospektiv genomgång av ett kliniskt patientmaterial och en jämförande, prospektiv, randomiserad multicenterstudie mot operationsbehandling (TURP/öppen operation) genomfördes. Cirka 80 % av patienterna kunde kateterbefrias efter PLFT och behandlingsresultatet var statistiskt likvärdigt med operationsbehandling. Allvarliga komplikationer inträffade mindre ofta efter PLFT. Blodflödet i prostata transporterar bort värme från behandlingsområdet under mikrovågsbehandling och motverkar och fördröjer den värmeökning som eftersträvas. Detta förklarar svårigheten att definiera kliniska prognostiska faktorer samt ett relativt stort antal misslyckade behandlingar med konventionell TUMT. Genom ökad energitillförsel under behandling förbättras resultaten men till priset av ökade obehag med kraftiga urinträngningar, brännande känsla och smärta under behandlingen. Med hjälp av en ny teknik ? Schelinkatetern® - kan prostata injiceras och infiltreras med läkemedel genom en specialkonstruerad urinvägskateter. Genom injektioner med lokalbedövningsmedel som innehåller adrenalin uppnås två syften: 1) kraftigt minskat blodflöde i prostata och 2) en effektiv lokalbedövning. Behandlingstiden halveras och behandlingsenergin minskar med ca 60 % med hjälp av denna teknik. Adrenalineffekten på blodflödet i prostata bekräftas i en studie genom PET-scan, [15O]H2O-PET. Resultaten i denna avhandling visar att PLFT nu utmanar TURP och öppen operation vad gäller effektivitet. Avseende tillgänglighet, patientvänlighet, säkerhet och kostnader tycks PLFT överträffa operationsbehandling och därmed vara mer tilltalande för både patienter och samhälle. PLFT gör nu anspråk på att vara den nya ?golden standard? och kan ersätta flertalet operationer, inkluderat både TURP och öppen operation, för symptomgivande BPH.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)