Modelling Life Cycle Cost for Indoor Climate Systems

Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish För att förse en byggnad med rätt luftkvalitet och temperatur behövs ett inneklimatsystem som i denna avhandling är ett samlingsnamn för ventilations-, värme- och kylsystem. Hittills har val av inneklimatsystem i byggnader mest baserats på en lägsta initialkostnad. Med ett livscykel-perspektiv borde de totala kostnaderna och miljöpåverkan från systemen kunna minskas. Modeller och verktyg för att göra livscykelkostnadsanalyser på inneklimatsystem har saknats. Detta forskningsprojekt har syftat till att föreslå en modell och ett PC-program för att beräkna livscykelkostnaden (LCC) för inneklimatsystem. Denna LCC kan användas för att välja inneklimatsystem men också vara till hjälp vid utvecklingsarbetet av inneklimatsystem för att fokusera på rätt parametrar för att nå lägre energianvändning och ett hållbarare samhälle. Avhandlingen beskriver LCC-modellen och diskuterar aspekter på ingångsdata och systemutformning genom de bifogade artiklarna, samt ger några resultat från PC-programmet i sin nuvarande form. De inneklimatsystem som behandlas är system, som förekommer i svenska kontor, skolor och bostäder. De olika inneklimatsystemen har olika principer för att tillföra luft, bortföra luft, styra ventilationsflödet, återvinna värme och tillföra värme och kyla till byggnaden. Frånluftsystem ingår med och utan frånluftsvärmepump och från- och tilluftssystem ingår med värmeväxlare. Luften kan tillföras genom uteluftsventiler, takdon, lågfartsdon, aktiva takbafflar eller fönster-apparater. För kontor kan luften bortföras i varje rum eller i varje korridor. För bostäder bortförs luften i kök och badrum. Flödet kan sättas konstant eller variabelt beroende av tiden, närvaron eller kylbehovet. I fallet med variabelt flöde kan huvudkanaltrycket hållas konstant eller sänkas om möjlighet finns. Kanalsystemet kan dimensioneras med konstant diameter för varje gren eller med konstant tryckfall per meter kanal för varje kanalbit. Värme kan tillföras byggnaden genom vattenburna radiatorer, elradiatorer, aktiva takbafflar eller fönsterapparater. Frånsett genom ventilationssystem med variabelt temperatur-styrt flöde, kan kyla tillföras byggnaden genom passiva takbafflar, aktiva takbafflar eller fönsterapparater. LCC:n inkluderar initial kostnad för att köpa och montera inneklimatsystemets komponenter. LCC:n inkluderar också framtida kostnader under hela livscykeln för energi, underhåll, reparation och förlust av hyresintäkt till följd av areaförlust. Lönekostnader eller hälso-kostnader som beror på inverkan från ventilationsflödet eller innetemperaturen kan anges liksom ett skrotvärde. Alla framtida kostnader diskonteras med nuvärdesmetoden. Avhandlingen pekar på framtida testning, förfining och utveckling av PC-programmet för att göra det lättanvänt men också på framtida forskning för att bättre förstå livscykelkostnadsproblematiken för inneklimatsystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)