Informationssäkerhet i verksamheter begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter

Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Verksamheters säkerhetsproblem i samband med informationssystem och informationsteknik (IS/IT) är ett område som uppmärksammats kraftigt de senaste åren. Denna avhandling syftar till att ge en ökad förståelse av informationssäkerhet; begreppet i sig, dess hantering iverksamheter samt dess betydelse för verksamheter. För att nå en ökad förståelse för informationssäkerhet och dess hantering består avhandlingen till stora delar av konceptuella resonemang. Avhandlingens huvudsakliga kunskapsbidrag är:- En kritisk granskning och en revidering av den begreppsapparat som dominerar i Sverige inom området informationssäkerhet och dess hantering.- En generisk modell (ISV-modellen) avseende verksamheters hantering av informationssäkerhet.ISV-modellen beskriver vilka grundläggande förutsättningar, aktiviteter, resultat och konsekvenser som kan kopplas till hantering av informationssäkerhet i verksamheter. Informationssäkerhetsområdet betraktas utifrån ett perspektiv som har sin grund i Skandinavisk informationssystemforskning. Ett viktigt kännetecken hos detta perspektiv är att IS/IT betraktas i en verksamhetskontext där bl a människors roller och aktiviteter utgör en viktig del.Studien bygger på både teoretiska och empiriska studier som har skett parallellt och genom växelverkan. De teoretiska studierna har främst bestått av litteraturstudier och konceptuellt modellerande som har konfronterats med empiriskt material vilket huvudsakligen har hämtats genom en fallstudie på en kommun i Bergslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)