Sökning: "vocal dose"

Hittade 1 avhandling innehållade orden vocal dose.

  1. 1. Voice use in teaching environments: Speakers' comfort

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Viveka Lyberg Åhlander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; voice; vocal load; teachers; voice quality; room acoustics; work environment; F0; Sound pressure level; vocal dose; high-speed imaging; voice accumulation;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Undervisning ställer stora krav på lärares röster. Rösten behövs som ett pedagogiskt verktyg, i kommunikation med eleverna, i allt ifrån högläsning till instruktioner i idrottshallen. I en studie från 1996 beskrev Fritzell (1996) att lärare är överrepresenterade i väntrummen på röstmottagningarna. LÄS MER