Sökning: "thiolester hydrolysis"

Hittade 1 avhandling innehållade orden thiolester hydrolysis.

  1. 1. Catalysis and Site-Specific Modification of Glutathione Transferases Enabled by Rational Design

    Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

    Författare :Sofia Håkansson Hederos; Lars Baltzer; Kerstin Broo; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Catalysis; Glutathione Transferases; Rational design; Protein design; Site-specific modification; thiolester hydrolysis; TECHNOLOGY Bioengineering Enzyme engineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Enzymteknik;

    Sammanfattning : This thesis describes the rational design of a novel enzyme, a thiolester hydrolase, derived from human glutathione transferase (GST) A1-1 by the introduction of a single histidine residue. The first section of the thesis describes the design and the determination of the reaction mechanism. LÄS MER