Sökning: "supernatural immediacy"

Hittade 1 avhandling innehållade orden supernatural immediacy.

  1. 1. Ge ifrån och föra hem: Kognitiva aspekter av pilgrimsfärder i Himalaya

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Andreas Nordin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pilgrimages; Hinduism; cultural selection; commonality; supernatural actor; counterintuition; supernatural immediacy; gifts; sin; blessing; contamination magic ; psychological essentialism; imagistic mode of religion; theological incorrectness; context of validation; Muktinath; Pasupatinath; Mt. Kailash and Manasarovar;

    Sammanfattning : Pilgrimages to Muktinath, Pasupatinath, Mt. Kailash and Manasarovar in the Tibetan and Nepalese Himalayas form part of a broader South Asian pilgrimage tradtition. Pilgrimages are usually analyzed as culturally heterogenous and conested events. LÄS MER