Sökning: "load sistribution model"

Hittade 1 avhandling innehållade orden load sistribution model.

  1. 1. Towards life predicton of synchronous belts

    Författare :Tomas Johannesson; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; belt life prediction; simulation; synchronous; timing; betl; mathematical modeling; dynamic; load sistribution model; automotive; camshaft drives;

    Sammanfattning : .... LÄS MER