Sökning: "lexicogrammatics"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet lexicogrammatics.

  1. 1. Elevers språk i naturvetenskapliga förklaringar. Analys av skriftliga svar från årskurs 8 i TIMSS 2007

    Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

    Författare :Birgitta Frändberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; secondary school; SFL; scientific register; lexicogrammatics; levels of representation; scientific language;

    Sammanfattning : Abstract Analyses of the language used by Swedish grade eight students in their explanations about matter and changes in matter are reported in this licentiate thesis. The linguistic perspective taken is motivated by an interest in the role of language in science teaching and learning. LÄS MER