Sökning: "criminal acts and omissions"

Hittade 1 avhandling innehållade orden criminal acts and omissions.

  1. 1. Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice

    Detta är en avhandling från In Sweden: Akademibokhandeln i Lund, Box 35, 22100 Lund, SwedenRest of the world: Polpress.PL Publisher, 30-364 Kraków, ul. Pschowicka 7, Poland

    Författare :Christoffer Wong; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International criminal law; localization of criminal acts; criminal acts and omissions; community and penal communication; jurisdiction; international distribution of criminal justice; criminal law; criminal proceedings; straffrätt;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker vissa allmänna och särskilda problem beträffande straffsystemens roll, funktioner och struktur. Efter en inledande presentation av de ideologiska och metodologiska frågorna diskuteras hur olika folkrättsliga och nationalrättsliga jurisdiktionsprinciper kan rättfärdigas. LÄS MER