Sökning: "Svante Kjellberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Svante Kjellberg.

  1. 1. Zinc and human sperm chromatin

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Svante Kjellberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : X-rny microanalysis, Sephadex® chromatography of seminal plasma and exposure of spermatozoa to sodium dodecyl sulphate (SDS), were methods used to study the zinc content of sperm chromatin, the nature of the zinc binding ligands present in seminal plasma and the stability of the sperm chromatin in whole semen samples from fertile and infertile men. Split ejaculates were used to study the same variables in different fractions of the same ejaculate. LÄS MER