Sökning: "Reet Toomik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Reet Toomik.

  1. 1. Substrate specificity of protein kinases studied with synthetic peptides

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Reet Toomik; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; protein kinase A; protein kinase C; substrate; peptide; specificity; stereospecificity; assay; SPOTS peptides; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medical and Physiological Chemistry; medicinsk och fysiologisk kemi;

    Sammanfattning : This thesis concentrates on the substrate specificities of protein kinases A and C (PKA, PKC). Synthetic peptides are used for that purpose, both in soluble and cellulose membrane-bound form. The, stereospecificity of both protein kinases was studied with D-amino acid containing synthetic peptides. LÄS MER