Sökning: "Laura Rosetto"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Laura Rosetto.

  1. 1. Studies of positron identication with the PAMELA calorimeter

    Författare :Laura Rosetto; Mark Pearce; Christophe Clement; KTH; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astroparticle physics; Astropartikelfysik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER