Sökning: "Lars Ivar Hardell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Ivar Hardell.

  1. 1. Serum lipids and lipoproteins at birth and in early childhood

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lars Ivar Hardell; Uppsala universitet.; [1978]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER