Sökning: "Kvinnor vården"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Kvinnor vården.

 1. 1. Kvinnors förväntningar på och upplevelser av vården under graviditet och förlossning

  Författare :Ingegerd Hildingsson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Det finns ingen samlad kunskap om hur kvinnor i Sverige upplever vården som ges under graviditet, förlossning och nyblivet föräldraskap. Det är tidigare känt att delaktighet (1-4) och stöd av barnmorska (2,4,5,6,7) påverkar både förlossningsupplevelsen och upplevelsen av vården i sig. LÄS MER

 2. 2. Att föda ett dött barn : Vården vid förlossningen och kvinnans situation tre år efter barnets död

  Författare :Ingela Rådestad; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Anxiety; emotional support; fetal death; marital satisfaction; psychicmorbidity; satisfaction with care; social satisfaction; stillbirth; well-being.;

  Sammanfattning : ATT FÖDA ETT DÖTT BARN Vården vid förlossningen och kvinnans situation treår efter barnets död Ingela Rådestad Syftet med avhandlingen var att undersöka psykiska symtom och välbefinnandehos kvinnor tre år efter födelsen av ett dött barn och om omhändertagandeti samband med barnets födelse påverkar risken for symtom. Ytterligare syftenvar att beskriva kvinnans möte med sitt döda barn och hennes uppfattningav det känslomässiga stöd hon fått i samband med barnets födelse. LÄS MER

 3. 3. When birth turns to loss and grief - experiences, views and care in neonatal end-of-life practice

  Författare :Anita Lundqvist; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; ideologi; kunskapsteori; metafysik; estetik; Praktisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; Systematic philosophy; ethics; women’s experience.; Sweden; neonatal; perinatal; Muslim; end-of-life practice; death; Care; dying;

  Sammanfattning : The aim was to describe the neonatal end-of-life practice and illuminate Swedish women's lived experiences of the threat and the reality of their neonate's dying and death as well as the care received. A further aim was to explore Muslim women's view of current Swedish neonatal-end-of-life care. LÄS MER

 4. 4. A mobile app for self-management of urinary incontinence : treatment effect and user experience

  Författare :Ina Asklund; Eva Samuelsson; Malin Sjöström; Katarina Hamberg; Siv Mørkved; Umeå universitet; []
  Nyckelord :stress urinary incontinence; pelvic floor muscle training; mHealth; self-management; randomized controlled trial; qualitative research; ansträngningsinkontinens; bäckenbottenträning; mHealth; egenbehandling; randomiserad kontrollerad studie; kvalitativ forskning; family medicine; allmänmedicin;

  Sammanfattning : Background Urinary incontinence affects 25-45% of all women. The most common type is stress urinary incontinence, which is the leakage of urine on physical exertion. Pelvic floor muscle training is an effective first-line treatment for this condition but many women do not seek help from their ordinary health care service. LÄS MER

 5. 5. Care and treatment of women with inflammatory symptoms of the breast during lactation

  Författare :Linda J. Kvist; Bodil Wilde Larsson; Marie Louise Hall-Lord; Kyllike Christensson; Linda Kvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acupuncture; antibiotics; breast abscess; breastfeeding; care interventions; inflammatory symptoms; breast inflammation; care; lactation mastitis; treatment; akupunktur; antibiotika; behandling; bröstinflammation; omvårdnad; mastit; amning; bröstabscess; interventioner; mjölkstockning; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; fd vårdvet. ;

  Sammanfattning : Care and treatment of women with inflammatory symptoms of the breast during lactationInflammation of the breast during lactation causes considerable discomfort to mothers and carries a risk of early abandonment of breastfeeding. Little is known about the effects of care interventions, including acupuncture, used for these mothers or about mothers’ experiences of the complaint. LÄS MER