Sökning: "Jan-Erik Häggström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan-Erik Häggström.

  1. 1. Neuroleptic-induced persistent dyskinesia : behavioural and biochemical studies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Jan-Erik Häggström; [1984]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER