Sökning: "James Halpert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden James Halpert.

  1. 1. Structure and function of presynaptic neurotoxins from tiger snake venom : the role of phospholipase A activity

    Författare :James Halpert; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER