Sökning: "Ingemar Wik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingemar Wik.

  1. 1. Studies on absolutely convergent Fourier series

    Författare :Ingemar Wik; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER