Sökning: "Helena Stålnacke"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helena Stålnacke.

  1. 1. Fonologisk utveckling hos barn med otitbenägenhet En longitudinell studie i åldrarna 3;6 – 5;6 år

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

    Författare :Helena Stålnacke; Thomas Strandberg; Berth Danermark; Peter Czigler; Malin Wass; [2020]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otitis media; language development; phonology; phonological awareness; longitudinal;

    Sammanfattning : Background: Hearing loss can act as a risk factor to poor linguistic development. One type of hearing loss is caused by fluid in the middle ear, a common consequence of acute otitis media (AOM). A number of children have ≥3 episodes of AOM within a 6-month period and are thus classifiedas otitis prones. LÄS MER