Sökning: "Gertrud Ericson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gertrud Ericson.

  1. 1. Assessment of schoolchildren's performance in dance

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gertrud Ericson; [1996]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER