Sökning: "Evert karlsson uppsala"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Evert karlsson uppsala.

  1. 1. Researches upon postsynaptic neurotoxins from snake venoms and the acetylcholine receptor

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Evert Karlsson; Uppsala universitet.; [1977]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER