Sökning: "Daniel Kressner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Kressner.

  1. 1. Numerical methods for Sylvester-type matrix equations and nonlinear eigenvalue problems

    Författare :Emil Ringh; Elias Jarlebring; Johan Karlsson; Per Enqvist; Daniel Kressner; KTH; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matrix equations; Lyapunov equation; Sylvester equation; nonlinear eigenvalue problems; two-parameter eigenvalue problems; Krylov methods; iterative methods; preconditioning; projection methods; Matrisekvationer; Lyapunovekvationen; Sylvesterekvationen; ickelinjära egenvärdesproblem; två-parameters egenvärdesproblem; Krylovmetoder; iterativa metoder; förkonditionering; projektionsmetoder; Tillämpad matematik och beräkningsmatematik; Applied and Computational Mathematics; Optimization and Systems Theory; Optimeringslära och systemteori; Numerical Analysis; Numerisk analys;

    Sammanfattning : Linear matrix equations and nonlinear eigenvalue problems (NEP) appear in a wide variety of applications in science and engineering. Important special cases of the former are the Lyapunov equation, the Sylvester equation, and their respective generalizations. These appear, e.g. LÄS MER