Sökning: "CJ Olsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden CJ Olsson.

  1. 1. Imaging imagining actions

    Detta är en avhandling från Umeå : Integrativ medicinsk biologi

    Författare :CJ Olsson; Lars Nyberg; A.Mark Williams; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mental training; motor training; novices; imaging; athletes; fMRI; internal imagery; motor representation; brain systems; practice; learning; transfer; active; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi;

    Sammanfattning : Mental training has been studied extensively for the past century but we are still not completely sure how it affects brain and behavior. The aim of this doctoral thesis was to examine one aspect of mental training i.e. motor imagery. LÄS MER