Sökning: "Bengt Tjellander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bengt Tjellander.

  1. 1. Hur jag blev lärares lärare : Den förändrade lärarrollen - den forskande pedagogiska processhjälparen och vetandeskapandet : En didaktikfilosofisk betraktelse

    Författare :Bengt Tjellander; Lars-Ove Dahlgren; Dennis Beach; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Relationsvetenskap; reflekterande praktiker; forskningsmetodik; pedagogisk processhjälp; lärarroll; examensarbete; lärarrollen; lärarutbildning; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : Detta är en ”reseskildring”. Berättelsen handlar om min utveckling till pedagogisk process-hjälpare och lärarutbildare. Textarten är Husserlskt egologisk och pragmatisk. Min didaktik och roll som lärare har sitt rotsystem bl. LÄS MER