Sökning: "Åsa Michelgård Palmquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Michelgård Palmquist.

  1. 1. Positron Emission Tomography (PET) Studies in Anxiety Disorders

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Åsa Michelgård Palmquist; Mats Fredrikson; Lars von Knorring; Hans Ågren; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Positron emission tomography; PET; amygdala; fear; anxiety; anxiety disorders; specific phobia; social phobia; posttraumatic stress disorder; PTSD; regional cerebral blood flow; rCBF; substance P; SP; neurokinin 1 receptor; NK1; GR205171; STAI-S; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Neurobiology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Neurobiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Neuroscience; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Neurovetenskap; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Experimental brain research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Experimentell hjärnforskning; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Molecular neurobiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Molekylär neurobiologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiation biology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Strålningsbiologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Neurobiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Neurobiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Neurobiology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Neurobiologi;

    Sammanfattning : Anxiety disorders are very common and the primary feature is abnormal or inappropriate anxiety. Fear and anxiety is often mediated by the amygdala, a brain structure rich in substance P (SP) and neurokinin 1 (NK1) receptors. LÄS MER