Mark and Mission : Mk 7:1-23 in its Narrative and Historical Contexts

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I religionernas värld står inga grupper så nära varandra som judendomen och kristendomen. Inte i något annat fall har det förekommit så mycket okunskap, illvilja och förföljelser. Det är ett ofrånkomligt faktum att Förintelsen ägde rum i den världsdel som mest av alla präglats av den kristna kyrkan. Det är därför en angelägen uppgift att studera den tidigaste kristendomens utveckling från en inomjudisk rörelse till en statsreligion. Denna avhandling undersöker en specifik fråga: hur har kristna förhållit sig till de judiska matföreskrifterna? Utgångspunkten är ett jesusord i det äldsta evangeliet: Markus 7:15 (Bibel 2000: "Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren."). I avhandlingens fyra huvuddelar diskuteras följande frågor: (1) Hur har denna bibeltext tolkats av bibelforskare under de senaste hundra åren? (2) Hur tolkades den av kristna under kyrkans första fyrahundra år? (3) Vilken roll spelar den här bibeltexten i Markusevangeliet? (4) Hur kan jesusordet förstås i ljuset av dåtida judiska texter? Slutsatsen är att Jesus inte UPPHÄVER matföreskrifterna, utan VÄGER dem mot något han ansåg vara ännu viktigare: att inte tala illa om andra. På ett märkligt sätt blir därför denna lilla vers i Markusevangeliet en sammanfattning av vad som krävs för konstruktiva religionsmöten idag: (a) att inte göra anspråk på att göra om intet andras religiösa erfarenheter & (b) att inte förtala andras religiösa traditioner.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.