Handledning som verktyg och rum för reflektion : En studie av specialpedagogers handledningssamtal

Sammanfattning: När specialpedagogen använder handledning som verktyg söker hon åstadkomma förändring genom att ge pedagogerna råd. Fokus i samtalet riktas framförallt på barnet och på pedagogens arbete. Specialpedagogen kan ses som en slags expert på området barn i svårigheter och den pedagogiska praktiken. När specialpedagogen använder handledning som rum för reflektion söker hon åstadkomma förändring genom att ställa frågor för att stimulera pedagogens tänkande och stödja hennes utforskande av hur problemet kan förstås. Specialpedagogen kan då ses som en slags expert på att föra reflekterande samtal och samtalets fokus riktas huvudsakligen mot pedagogen. Specialpedagogernas repertoar innehåller därmed såväl förmåga att handleda genom att ge pedagogerna råd med utgångspunkt i det enskilda barnet som att stimulera pedagogernas reflekterande över aspekter av sitt arbete.Avhandlings syfte är att undersöka hur elva specialpedagoger beskriver och genomför handledning med pedagoger i förskola och grundskola. Intresset riktas mot samtalens innehåll och mot de påverkansprocesser som äger rum i samtalet. Handledningssamtalen studeras ur specialpedagogens perspektiv.Specialpedagogers handledningssamtal kan bidra till att vidga synen på objektet för den specialpedagogiska verksamheten såväl som befästa ett individperspektiv på området. I denna studie dominerar användningen av handledning som verktyg. Utmaningen förefaller ligga i att söka skapa villkor som även gynnar användningen av handledning som rum för reflektion.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)