Ledarskapande retorik Dag Hammarskjöld och FN:s övriga generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal

Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

Sammanfattning: Varför får enskilda ledare så mycket uppmärksamhet inom organisationer och i media? Hur ska en bra ledare vara? Finns det internationella ledarskapsideal? Hur tar sig ideal uttryck i praktiken? Hur kan en organisation ledas ”bara” genom visioner och värderingar? Det här är några av de frågor som ställs i Ledarskapande Retorik.För att söka svar kommer tre vetenskapliga områden att föras samman; ledarskapsteori, aristotelisk dygdeetik och retorik. De ledarskapsteorier som används och utvecklas är karisma, romantisering, autentiskt, värdebaserat, symboliskt och konstituerande ledarskap.I en första fallstudie kartläggs och analyseras FN:s generalsekreterare. Vilka normer följer de och vilka dygder tillskrivs dem? I en andra fallstudie analyseras berättelserna om en av de främsta generalsekreterarna; Dag Hammarskjöld. Vad kan skapa en ledare? Hur kan ideal ta sig uttryck?Boken bidrar till att belysa föreställningar om och förväntningar på ledarskap. Här visas hur ledarskap uppstår genom identifikation genom bland annat allmänmänskliga, klassiska ideal, autenticitet, distans och mystik. Ledarskapande retorik handlar om att ledare ska ha färg, framstå som autentiska, ska leva sina ideal och agera sina visionerLena Lid Andersson är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon föreläser också vid IFL Executive Education och SSE Russia. Lena undervisar i teoretisk och praktisk retorik, samt organisations- och ledarskapsteori. Hon har egna erfarenheter av ledarskap och hon föreläser i företag och organisationer. Lena har tidigare publicerat texter bland annat i antologierna Osynlig Företagsledning, Talandets lust och vånda och Invisible Management.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)