Sökning: "United Nations"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade orden United Nations.

 1. 1. The United Nations Reformed : Responsibility, Protection and the Standing of States

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Peter Håkansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The United Nations; the responsibility to protect; protection of civilians; pluralism; anti-pluralism; standard of civilization; human rights; democracy; Förenta Nationerna; skyldighet att skydda; skydd av civila; pluralism; anti-pluralism; civilisationsstandard; mänskliga rättigheter; demokrati; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study is about reform of the United Nations. The study does not address reform proposals that set out to change the organizational structure of the UN, but focuses on initiatives that affect the normative basis of the international society that the United Nations and the UN Charter enable and sustain. LÄS MER

 2. 2. France, Germany and the United Kingdom Cooperation in Times of Turbulence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunilla Herolf; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :France; Germany; United Kingdom; United States; United Nations; OSCE; WEU; NATO; European Union EU ; Afghanistan; Macedonia; cooperation; foreign and security policy; CFSP; ESDP;

  Sammanfattning : This thesis deals with cooperation between France, Germany and the United Kingdom within the area of foreign and security policy. Two case studies are presented, one of them concerning cooperation between the three states within and outside institutions in 1980 following the Soviet invasion of Afghanistan, and the other dealing with cooperation concerning the crisis in Macedonia in 2001. LÄS MER

 3. 3. Equal Peace : United Nations Peace Operations and the Power-Relations between men and women in Timor-Leste

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Louise Olsson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; United Nations; Peacekeeping; Peace Operations; Peacebuilding; Equality; Timor-Leste; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Peace and conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : This dissertation expands the inquiry of United Nations peace operations to incorporate their effects on gender power-relations of the host state. To achieve this, a mainstream-based analytical framework, additionally informed by suggestions from feminist research, was formulated and applied to the case of Timor-Leste. LÄS MER

 4. 4. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. LÄS MER

 5. 5. The United nations emergency force 1956-1967

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Abdel-Latif M. Zeidan; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER