Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

Detta är en avhandling från Avdelningen för religionsbeteendevetenskap, Teologiska institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras begravningsentreprenörernas arbete. Materialet är i första hand inhämtat genom intervjuer och observationer på begravningsbyråer som tillhör Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Begravningsentreprenörer upplever att det finns en negativ bild av yrket, som är kopplad till hanteringen av avlidna. Samtidigt efterfrågas begravningsentreprenörerna som experter i olika sammanhang, bland annat som föreläsare. Förbundet och de enskilda utövarna har det senaste decenniet arbetat för en ny syn på yrket där fokus ligger på att det är ett yrke för levande, inte döda, människor. Trots att yrket kan vara både fysiskt tungt och psykiskt påfrestande, trivs begravningsentreprenörerna med sitt arbete. Man har varierande arbetsuppgifter som utförs under eget ansvar, och de anhöriga visar oftast mycket tacksamhet. Riter spelar en central roll i arbetet. Målet för kontakterna med de anhöriga är begravningen. Även om det oftast är någon annan, vanligtvis en präst i Svenska kyrkan, som leder begravningen, så sker planeringen av den på begravningsbyrån. Detta gör att begravningsentreprenörerna har ett stort ansvar för och inflytande på begravningen. Begravningsentreprenörerna anser att en "bra" begravning bör vara "ljus" och personlig, det vill säga på något sätt ta upp den avlidnes liv. Såväl i samtal med de anhöriga, som i broschyrer, ges exempel hur begravningen kan göras personlig: genom att ha den avlidnes saker på kistan, spela musik som den avlidne tyckte om, eller på annat sätt anknyta till hennes eller hans intressen i livet. Det finns andra riter än begravningen som omger en avliden person, och i avhandlingen studeras särskilt visningar av avlidna och urnsättningar av aska, vilka är riter som ofta leds av begravningsentreprenörer. Studien visar hur olika man tolkar de anhörigas behov vid dessa tillfällen: en del fyller riten med psalmer, böner och musik, andra har enbart diktläsning, medan några väljer att inte själva läsa någonting. I avhandlingen diskuteras fyra olika professionaliseringsperspektiv med vilka man kan se på begravningsentreprenörsyrket. För det första har förbundet på ett organisatoriskt plan infört striktare regler för medlemskap, för det andra har kunskapsbasen för yrkesgruppen förändrats från att handla om saker till att allt mer röra människor, för det tredje har man fått ett experterkännande i samhället och för det fjärde har man funnit nya arbetsuppgifter där man fått en viktig position i förhållande till andra yrkesgrupper.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.