Sökning: "funeral parlour"

Hittade 1 avhandling innehållade orden funeral parlour.

  1. 1. Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

    Detta är en avhandling från Avdelningen för religionsbeteendevetenskap, Teologiska institutionen, Lunds universitet

    Författare :Anna Davidsson-Bremborg; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; funeral parlour; funeral rites; body; stigma; Funeral director; professionalisation; Theology; Teologi;

    Sammanfattning : This dissertation has a dual purpose. Firstly to describe what funeral directors do and how they experience their work. Secondly to see if, and in that case how, funeral directors influence rites around the deceased, both official as well as more private rites. LÄS MER