"Who are you to tell us our history?" : kultur och religion i hawaiianers möte med amerikansk mission

Detta är en avhandling från History and Anthropology of Religions

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Hawaiianernas liv och historia har dokumenterats allt sedan första kontakten med västerländska äventyrsresanden i slutet av 1700-talet. I samband med amerikanska missionärers ankomst år 1820 introducerade och etablerade dessa missionärer en puritansk lära och kunskapsförmedling via det skrivna ordet. Mötena mellan de olika kulturerna har beskrivits som fredliga. Dock har det visat sig att dessa beskrivningar inte är helt sanningsenliga – det finns en annan sida av historien. Därmed är det rimligt att fråga hur introduktionen till den kristna läran och den så kallade västerländska civilisationen tedde sig. Enligt många hawaiianer förelåg konfliktsituationer och motstånd i stort sett redan från första mötet med västerlänningar, något som inte tydliggjorts i hittillsvarande historieskrivning. Detta väcker frågor som: Hur har "vi" västerlänningar tolkat och förstått den hawaiianska kulturen och historien? Hur har denna ”vår” förståelse och tolkning uppfattats av hawaiianerna? I denna avhandling riktas fokus mot de möten som uppstod mellan missionärer och hawaiianer med betoning på första hälften av 1800-talet. I dessa mötessituationer uppstod en rad problem till följd av olikartade uppfattningar om synen på människokroppen, sättet att klä sig, sexualitet, utbildning, kunskap såväl som uppfattningar om sociala relationer. Avhandlingen undersöker de inblandade aktörernas handlingsstrategier, och förtydligar missionärernas roll som civilisationskolonisatörer. Likaså diskuteras den koloniala kontexten som missionärerna inte bara verkade inom, utan också genererade. Avhandlingen lokaliserar, dokumenterar och diskuterar diskrepanserna mellan dessa båda kulturgruppers uppfattning om historia, civilisation, kultur, uppförande, moral och religion. Syftet är också att ifrågasätta tidigare historieskrivning och dess infallsvinklar med målsättningen att nå en vidgad förståelse för den hawaiianska kulturen och historien.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.