Creating multimodal texts in language education

Sammanfattning: I denna licentiatuppsats undersöks gymnasieelevers skapande av digitala berättelser i svenska eller svenska som andraspråk i en skolpraktik. Analysen grundas på videoupptagningar av par eller mindre grupper under deras arbete med sina multimodala texter. I uppsatsen presenteras två par studenter och deras interaktion i två fallstudier. Paren har valts ut för att på olika sätt belysa mångfald, dels utifrån elevers olika språkliga bakgrund, dels vad gäller de olika uttryckssätt de arbetar med i sitt multimodala textskapande. Hur eleverna positionerar sig i förhållande till varandra och till den skolmiljö de befinner sig i fokuseras liksom hur berättelserna skapas i interaktionen mellan eleverna. För att relatera interaktionen till det institutionella sammanhang i vilket den är situerad används aktivitetsteori som ett analysverktyg. I den ena fallstudien är en elev andraspråkstalare av svenska, vilket visar sig påverka samarbetet då eleverna förhandlar om hur de ska uttrycka sig språkligt i sin multimodala text. Andraspråkstalaren ges inte samma möjlighet att komma med förslag på lösningar till språkliga problem och får heller ingen respons på sina förslag, även om de är språkligt korrekta. När eleverna förhandlar om sin berättelses innehåll undviker de meningsskiljaktigheter genom att återgå till det gemensamma projektet att fullfölja en skoluppgift. I den andra fallstudien skapar eleverna sin multimodala text genom att olika uttryckssätt konstrueras samtidigt och därmed tillåts påverka varandra. Då multimodala texter är vanligt förekommande i praktiker utanför skolan, kan texten ses som ett gränsöverskridande objekt, vilket bidrar till att eleverna kan använda sig av kunskaper förvärvade också utanför skolkontexten för att positionera sig som kompetenta användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolsituationen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.